Blog

cialis canada online

Metoda Ruchu Rozwijającego - Bibliografia

Aleksiak M., Całus J. (1995) Metoda Dobrego Startu i Ruchu Rozwijającego w nauce czytania. Wychowanie w Przedszkolu, nr 6, s. 343 - 345

An Assessment Procedure (1997) Bristol, The Sherborne Foundation UK.

Białas E. (1998) "Szerbornowskie zajęcia". Ruch dla zdrowia. Wychowanie w Przedszkolu, nr 5, s. 354 - 355

Błeszyński J. (2001) Badania nad wykorzystaniem metody Ruchu Rozwijającego w pracy z dzieckiem autystycznym, Wychowanie na co dzień., Nr 12 (99), s.10-12 .

Błeszyński J. (2008) Metoda Ruchu Rozwijającego w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym [W]:Błeszyński J.J., Baczała D.,

Binnebesel J.(2008) Historyczne dyskursy nad pedagogiką specjalną. Łï¿½dź: Wyższa Szkola Edukacji Zdrowotnej, s.291- 303.

Bogdanowicz M. (1990) Metoda Weroniki Sherborne w terapii dzieci jąkających się, Logopedia nr 17, s.28-31.

Bogdanowicz M. (1991a) Psyche - ruch - drama. W: Leszczyński A. (red) "Gdański Rocznik Teatralny" Gdańsk, s.49-59.

Bogdanowicz M. (1992) Metoda Weroniki Sherborne w Polsce, Scholasticus, nr 2, str. 39-41.

Bogdanowicz M. (1993) The First International Encounter - V.Sherborne Development Movement - Pierwsze Międzynarodowe Spotkanie "Szerbornowc�w", Belgia 24 - 28 sierpnia 1992, Scholasticus nr 1, str. 31-35

Bogdanowicz M.(1994) Metoda Ruchu Rozwijającego i Metoda Dobrego Startu we wspomaganiu rozwoju i terapii dziecka. W: Mowa głośna i pismo. Materiały na konferencję popularnonaukową. August�w 10 - 12 czerwiec 1994. Warszawa - Białystok.

Bogdanowicz M. (2001 a) Efektywność metody Ruchu Rozwijającego. Materiały z X Og�lnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej. Gdańsk UG, s.20-21

Bogdanowicz M., Kisiel B., Przasnyska M. (1992) Metoda Weroniki Sherborne w terapii i wspomaganiu rozwoju dziecka. Warszawa: WSiP.

Bogdanowicz M., Kasica A. (red) (2001) Procedura oceniania Weroniki Sherborne Gdańsk, Uniwersytet Gdański. W: Bogdanowicz M.,

Kasica A. (2003) Ruch Rozwijający dla wszystkich. Efektywność Metody Weroniki Sherborne. Gdańsk : Wyd. Harmonia, s. 131-140.

Bogdanowicz M. (2003) Skale Obserwacji Zachowania (SOZ) Dzieci i Rodzic�w uczestniczących w zajęciach Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Gdańsk. Wyd. Harmonia.

Bogdanowicz M., Lubianiec E. (1991) Arkusz Skal Obserwacji Zachowania (SOZ)- wersja wstępna. W: Materiały szkoleniowe. Letnia Szkoła Logoped�w. Lublin: Orator, s.15-28.

Bogdanowicz M., Kasica A. (2003) Ruch Rozwijający dla wszystkich. Efektywność Metody Weroniki Sherborne. Gdańsk : Wyd. Harmonia.

Bogdanowicz M., Okrzesik D.(2005) Opis i planowanie zajęć według metody Weroniki Sherborne. Gdańsk: Wyd. Harmonia.

Breda E. (1998) Radość i poczucie bezpieczeństwa. Zajęcia Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Wychowanie w Przedszkolu, nr 2, s. 125 - 128

Czapiga A. (1995) Znaczenie kontaktu z dorosłym w procesie wyzwalania i utrwalania aktywności dzieci upośledzonych umysłowo. W: J. Trempała (red) Rozwijający się człowiek w zmieniającym się świecie. Bydgoszcz 1995.WSP, s. s.513-518.

Czapiga A. (1996a) Terapeutyczna i stymulująca funkcja Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne w pracy z dziećmi głębiej upośledzonymi umysłowo. Wrocław. Uniwersytet Wrocławski. Maszynopis.

Czapiga A. (1996b) Wyzwalanie i utrwalanie aktywności dzieci znacznie i głęboko upośledzonych umysłowo. Forum Psychologiczne. Tom 1, nr 1-2, s153-161.

Czarnecka E. (1994) Metoda Weroniki Sherborne w pracy przedszkola, Wychowanie w Przedszkolu nr 9, s. 553 - 556

Childs C.(1984) Rozwijanie zdolności nawiązywania kontaktu poprzez ruch i zabawę. W: Gałkowski T. (red) Dziecko autystyczne i jego rodzice. Poradnik wychowawczy. Warszawa. PTWzK

Derulska I., Pielak H. (1989) Metoda Weroniki Sherborne, (w:) p.red. M. Borkowskiej, ABC rehabilitacji dzieci z m�zgowym porażeniem dziecięcym, Pelikan, Warszawa*

Gniewkowski W. (1983) Przegląd wsp�łczesnych kierunk�w i tendencji wiązania ruchu z muzyką, Nowa Szkoła, nr 2, s.76 - 81

Gniewkowski W. (1984) Wdzięk Terpsychory, Wychowanie Fizyczne i Higiena Szkolna, Nr 291/3, s.71- 78, 89

Gniewkowski W., Wlaźniak K. (1990) Wychowanie fizyczne, WSiP, Warszawa

Gniewkowski W., Wlaźniak K. (1991) Program wychowania fizycznego dla klas początkowych, WSiP, Warszawa

http://www.sherbornemovement.org/Basics.html (2003)

Jarmołowicz D. (2001) Ruch Rozwijający bazujący na pracy Weroniki Sherborne.

Opis i ocena własnej pracy. Olecko,. Maszynopis.

Jatowczyc A. (1998) Partnerstwo w "szkole dla rodzic�w", Wychowanie w Przedszkolu nr 5, s. 637

Kaja B. (1995) Zarys terapii dziecka, WSP, Bydgoszcz

Kala M.,Burzyk E., Malczok-Pi�recki J. (2001) Weronika Sherborne patronką naszej szkoły. W.: Zesp�ł Szk�ł Specjalnych im.Weroniki Sherborne w Czerwionce-Leszczynach. 10. lecie szkoły. Czerwionka-Leszczyny. Biuletyn.

Kasica A. (2002) "Poczuć się w swoim ciele jak we własnym domu" - badania nad efektywnością Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne w pracy z dziećmi upośledzonymi w stopniu umiarkowanym oraz ich partnerami. Gdańsk, UG. Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. M. Bogdanowicz.

Klinta C. (1990) R�relsegl�dje. Stockholm, Utbildningsf�rlaget.

Klinta C. (1998) Sj�lvtillit, kommunikation, r�relsegl�dje genom Sherborne�vningar. Solna, Ekelunds F�rlag AB.

Kolasa A. (1992) Efektywność metody Weroniki Sherborne w pracy z dziećmi z m�zgowym porażeniem dziecięcym. Gdańsk, UG. Praca magisterska napisana pod kierunkiem dr W. Loebl.

Krawiec M., Chudoba U. (1994) Z doświadczeń wspomagania terapii dzieci z wadą słuchu Weroniki Sherborne, Scholasticus nr 7-8, s.71-78.

Kroczak J. (1989) Przytul mnie, baw i dotykaj, Wychowanie w Przedszkolu, nr 6, s. 469 - 472

Krupa M. (1998) "Mamo, tato, na zabawę czas!", Wychowanie w Przedszkolu, nr 5, s. 365 - 366

Kudłacik E., Hwang M. (1999) Rewalidacja dzieci głębiej upośledzonych umysłowo w wieku przedszkolnym. W: Pilecki Jan (red) Usprawnianie, wychowanie i nauczanie os�b z głębszym upośledzeniem umysłowym. Krak�w, Wyd. Akademii Pedagogicznej.

Kuś E. (1994) Metoda Weroniki Sherborne w pracy z dziećmi z m�zgowym porażeniem dziecięcym, Szkoła Specjalna, nr 4, s. 225 - 228*

Lisiecka M. (1991) Terapia dzieci głębiej upośledzonych umysłowo. Gdańsk UG. Praca magisterska napisana pod kierunkiem dr hab. M. Bogdanowicz, prof. UG.

Lubianiec E. (1991) Efektywność metody Weroniki Sherborne w pracy z wychowankami Państwowego Domu Małych Dzieci. Gdańsk UG. Praca magisterska napisana pod kierunkiem dr hab. Marty Bogdanowicz, prof. UG

Lubianiec E. (1992) Terapia ruchowa Weroniki Sherborne w pracy domu małego dziecka. �Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze� nr 10, s. 437 -439.

Łapszow M., Starzyk E. (1995) Znaczenie metody Weroniki Sherborne w terapii i rozwoju dziecka. Warszawa, Akademia Wychowania Fizycznego. Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. S. Sulisza.

Masalska M. (1995) Stymulacja dzieci upośledzonych umysłowo w wieku przedszkolnym Metoda Dobrego Startu i Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Gdańsk, UG. Praca magisterska napisana pod kierunkiem dr W. Loebl.

Marsdern E. (2003) "International Sherborne Co-operation (ISCO)". "In touch", newsletter, Sherborne Association UK.

Mirosław S. (2000) Wykorzystanie metody Weroniki Sherborne w pogotowiu opiekuńczym. "Problemy opiekuńczo -wychowawcze" nr 3, s. 52-54.

Nag�rska H. (1995) Metoda Weroniki Sherborne w stymulowaniu kompetencji komunikacyjnej dzieci 5-6 letnich. W: J. Trempała (red) Rozwijający się człowiek w zmieniającym się świecie. Bydgoszcz 1995.WSP, s.477 �487.

Nowicka-Pikuła K. (2001) �Czuję, że jestem� - uspołecznienie dzieci z upośledzeniem umysłowym Metodą Rochu Rozwijającego wg W. Sherborne. Gdańsk, UG. Praca magisterska napisana pod kierunkiem dr M. Szczepkowskiej-Pustkowskiej.

Orzechowska - Kikulska G. (1998) "Zaraziłam się" Weroniką Sherborne, Wychowanie w Przedszkolu, nr 5, s. 356- 357

Parzybok M. (1992) Ruch rozwijający w pracy domu dziecka, Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze, nr 10, s. 434 - 437

Przasnyska M.(1986) Wychowanie fizyczne dzieci upośledzonych umysłowo wg programu W. Sherborne. "Kultura Fizyczna", nr 3-4

Przasnyska M.(1987) Założenia i realizacja programu ruchu wg. W. Sherborne. "Kultura Fizyczna", nr 5-6

Przasnyska M.(1989) Nauczanie kultury fizycznej w szkole życia według "programu ruchu" Weroniki Sherborne. "Szkoła Specjalna", nr 2, s. 130 � 136.

Puchalska A.(1996) Efektywność metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne w modyfikowaniu zachowań dorosłych. Gdańsk UG. Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. M. Bogdanowicz.

Sherborne W. (1983) Ćwiczenia ruchowe dla dzieci głębiej upośledzonych umysłowo. "Szkoła Specjalna", nr 4.

Sherborne W. (1984) Ćwiczenia ruchowe dla dzieci umysłowo niepełnosprawnych. W: Gałkowski T.(red) Dziecko autystyczne i jego rodzice. Poradnik wychowawczy. Warszawa PTWzK.

Sherborne W. (1997, 2002) Ruch Rozwijający dla dzieci. Warszawa, PWN.

Sobolewska B. (1994) Bawimy się razem z mamą i tatą, Wychowanie w Przedszkolu, nr 8, s. 496 � 498.

Szady K. (1993) Zastosowanie metody Weroniki Sherborne w przedszkolu integracyjnym w Gdańsku. "Wsp�lna troska" nr 2-3, s. 45-46.

Śliż M. (1994) "Sprawni inaczej" są wśr�d nas, otw�rzmy przed nimi życie, Szkoła Specjalna nr 1, s. 45 - 49

Tarasewicz G. (1997) Wpływ metody Weroniki Sherborne na kształtowanie postaw rodzic�w dzieci niepełnosprawnych (na przykładzie działalności Poradni Rehabilitacji dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu), Szkoła Specjalna, nr 3, s. 168 � 173.

Tarasewicz G. (2000) Metoda Weroniki Sherborne. "Tu jesteśmy" nr 12, s.11-16.

The Dance Handbook. The Brith of Modern Dance (1988) Longman, London

Tkaczyk G. (1995) Wykorzystanie metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne w pracy z dziećmi upośledzonymi umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym W:. G. Tkaczyk (red.) Wybrane zagadnienia z metodyki nauczania i wychowania upośledzonych umysłowo, Lublin

Tłustochowicz J. (1996) Metoda Ruchu Rozwijającego w szkole życia. Rybnik. Maszynopis.

Tokarska A. (1999) Efektywność terapii metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne w rehabilitacji os�b lekko upośledzonych umysłowo. Łï¿½dź, Uniwersytet Łï¿½dzki. Praca magisterska pisana pod kierunkiem J. Błeszyńskiego.

Winiarz A. (1998) Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne w terapii dzieci głębiej upośledzonych umysłowo. Poznań, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. H. Muszyńskiego.

W�jtowicz - Szczotka Z. (1994) Carolin Sutherland i Weronika Sherborne o trudnym okresie 3 - latka, Wychowanie w Przedszkolu, nr 10, s. 610 - 613

Zabłocki J. Z. (1998) M�zgowe porażenie dziecięce w teorii i praktyce, WA "Żak", Warszawa

Zakrzewska A. (1993) Całokształt oddziaływania Ośrodka Wczesnej Interwencji w Gdańsku na rozw�j dziecka i jego rodzinę. Gdańsk, UG. Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. M. Bogdanowicz.